Skip to content

 

Regulamin WYPOZYCZAMYSAMOCHODY.PL
w zakresie najmu samochodów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez : B2K Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Niepodległości 64/68/ lok.39 , NIP 8371815829 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 42, 02-143 Warszawa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, zwanym dalej WYPOZYCZAMYSAMOCHODY.PL w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową, obowiązują postanowienia umowy.
 3. Stronami umowy najmu samochodu jest:
 1. Wynajmujący – B2K Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Niepodległości 64/68/ lok.39, NIP 8371815829 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 42, 02-143 Warszawa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, zwanym dalej WYPOZYCZAMYSAMOCHODY.PL
 2. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna.

II. NAJEMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA SAMOCHODEM

 1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiada uprawnienia do kierowania pojazdem – ważne prawo jazdy wydane w UE. W przypadku, gdy Najemcą jest obcokrajowiec, musi posiadać ważny paszport.
 2. Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.
 3. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 i 2, wymienioną w umowie najmu jako kierowca. Na prośbę Najemcy, Wynajmujący może upoważnić inną osobę do prowadzenia pojazdu, po uprzednim zweryfikowaniu jej uprawnień. Wynajęty samochód nie może być odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę/osobę wpisaną w umowie najmu jako kierowca/osobę upoważnioną przez Wynajmującego na prośbę Najemcy powyższych wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 5. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.
 6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty (w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.
 2. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w pkt. II Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako kierowca lub osobie nie posiadającej upoważnienia Wynajmującego, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję.
 3. Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest jego zwrotu w takim samym stanie.
 4. Samochód jest przekazywany z określonym stanem paliwa w zbiorniku paliwa, najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z takim samy stanem paliwa w zbiorniku paliwa. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.

IV. OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca zobowiązany jest do:
 1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu);
 2. stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
 3. korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu;
 4. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą;
 5. każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad;
 6. wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek;
 7. każdorazowo po zakończeniu jazdy – zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego oraz kompletu kluczyków poza samochodem;
 8. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 1. Najemcy w szczególności zabrania się:
 1. prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość;
 2. prowadzenia samochodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez uprzedniej zgody Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt + 50 zł za uruchomienie modułu GPS zamontowanego w aucie.
 3. przekraczania dopuszczalnej prędkości;
 4. palenia tytoniu w samochodzie;
 5. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami  i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego
 6. przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku, niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy;
 7. uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów;
 8. przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.
 1. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 Najemca traci kaucję za najmowany samochód.
 1. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. d Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami lub zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt. d.

V. UPRAWNIENIA WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami.
 1. Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, Wynajmującemu bądź osobie przez niego upoważnionej.

VI. ZAKOŃCZENIE UMOWY NAJMU

 1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy najmu samochodu.
 2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 3. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie.
 4. Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu za dodatkową opłatą po poprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 5. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania samochodu.
 6. Samowolne przedłużanie najmu o ponad 30 minut powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę.
 7. W przypadku zawinionego przez Najemcę nie zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenia samochodu w ciągu 5 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w zawartej umowie najmu będzie podstawą dla Wynajmującego do:
 1. obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;
 2. naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia najmu wg Cennika;
 3. zatrzymanie wpłaconej przez Najemcę kaucji.
 1. Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie powoduje:
 1. zatrzymanie wpłaconej przez Najemcę kaucji;
 2. naliczenie kary umownej w wysokości podwójnej wartości kaucji za każdą kolejną dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY

 1. W razie kradzieży lub awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer wskazany w umowie.
 3. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć samochód.
 4. W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.
 5. W przypadku kradzieży samochodu, z winy Najemcy (w szczególności wskutek nie zabezpieczenia samochodu, tj. nie zamknięcia samochodu i nie uruchamianie alarmów oraz blokad), kaucja przepada.

VIII. KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU ZA GRANICĄ

 1. Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.

IX. OBOWIAZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.
 2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
 1. utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy;
 2. uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub osoby upoważnionej do prowadzenia pojazdu;
 3. unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

X. OPŁATY, OPŁATY DODATKOWE, KAUCJA I KARY UMOWNE

 1. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy wraz z kaucją, chyba, że strony ustaliły inną forma rozliczeń.
 2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.wypozyczamysamochody.pl.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.
 4. Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:
 1. wydania samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 50 zł;
 2. zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 50 zł;
 3. podstawienie samochodu lub jego odbiór w granicach Warszawy, w zależności od odległości – 30 do 100 zł;
 4. wynajęcie nawigacji GPS na Polskę za każdą dobę wynajęcia – 1 zł;
 5. zwrotu samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa –  koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie – 30 zł;
 6. zwrotu brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – do 200 zł;
 7. przekroczenia limitu kilometrów – za każdy przekroczony kilometr zgodnie z ustaloną opłatą na dane auto;
 8. obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 150 zł.
 1. Godziny pracy wypożyczalni:
 1. Poniedziałek – Piątek od 9:00 do 20:00;
 2. Sobota od 10:00 do 14:00;
 3. Niedziele – nieczynne.
 1. Wyjazd autem za granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren UE – 50 zł, do krajów po za UE utrata kaucji.
 2. Opcja wypożyczenia samochodu bez limitu kilometrów obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wyjeździe auta za granicę kraju limit wynosi 250km/doba i nie obowiązuje już opcja bez limitu kilometrów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Brak odbioru auta po wpłaconym depozycie/zaliczce skutkuje utratą środków, możliwy zwrot depozytu/zaliczki po odwołaniu rezerwacji 14 dni przed planowanym wynajmem auta.
 4. W przypadku zawarcia umowy terminowej na czas określony pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, gdy Najemca nie wywiązuje się z terminu/ów płatności ustalonych przed podpisaniem umowy lub Najemca samowolnie skraca sobie wcześniej ustalony okres wynajmu pojazdu bez uiszczenia opłat do końca trwania umowy, Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia całego depozytu lub obciążenia Najemcę karą umowną w wysokości …….. x miesięczny czynsz pozostały do okresu podpisanej umowy.
 5. W przypadku nie zwrócenia auta w terminie ustalonym w umowie, braku kontaktu z najemcą, wypożyczalnia obciąży najemcę za odbiór auta kwotą 1000 zł + koszty dojazdu.
 6. Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za wcześniej zwrócony samochód.
 7. Samowolne przedłużenie umowy przez Najemcę powoduje utratę kaucji oraz skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat w wysokości dwukrotnej stawki dziennej.
 8. Przy płatnościach kartami płatniczymi, kredytowymi, przedpłaconymi, przy transakcji preautoryzacja, dopełnienie preautoryzacji, Najemca zgadza się na dokonanie transakcji: „Opóźnione Opłaty Uzupełniające i Poprawki” bez fizycznego udziału karty w Wypożyczalni Samochodów „WypożyczamySamochody.pl”. Transakcje takie mogą obejmować wyłącznie nie objęte opłatą za najem dodatkowe opłaty za:
 1. zużyte paliwo
 2. opłaty parkingowe;
 3. mandaty karne za naruszenie przepisów kodeksu drogowego;
 4. naprawę uszkodzonego pojazdu nie objętą ubezpieczeniem;
 5. udział własny w przypadku utraty pojazdu lub naprawy uszkodzonego pojazdu objęte ubezpieczeniem;

jednak suma tych opłat nie może przekroczyć wysokości kaucji za pojazd zaakceptowanej przez posiadacza karty.

 1. W przypadku płatności on-line, wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację samochodu. Rezerwacja jest zrealizowana, zaksięgowana, zafakturowana. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu.

XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA POJAZDU

 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta, zostanie on obciążony kwotą do …………… x2 szkoda całkowita (utrata kaucji) oraz kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę.
 2. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu, jak również kosztami za postój samochodu, według stawki wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
 1. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy;
 2. szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa;
 3. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
 4. odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy;
 5. zawinionego przez Najemcę nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu;
 1. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:
 1. zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utratę kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utratę pilota lub kluczyka do alarmu – do 2500 zł;
 2. zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utratę kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka – do 1500 zł;
 3. zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utratę dokumentów samochodu, karty pojazdu – 500 zł;
 4. zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utratę polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł;
 5. złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 1000 zł;
 6. zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 400 zł;
 7. zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 500 zł;
 8. utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy – 5000 zł;
 9. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -10.000 zł;
 10. dokonania przez Najemcę demontażu lub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 5000 zł;
 1. Za wszelkie uszkodzenia, wymagające serwisowania i napraw pojazdu, klient, który nie skończył 26 lat życia, odpowiada ze środków własnych.
 2. Wynajmujący odpowiada pełną kwotą za nadmierne wyeksploatowanie pojazdu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego.
 3. Wynajmujący odpowiada za nadmierne zużycie opon, klocków oraz innych elementów auta spowodowane jazdą z nadmiernymi prędkościami oraz uślizgami kół.
 4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowną Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
 2. Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej www.wypozyczamysamochody.pl ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto.
 5. Wypożyczalnia zastrzega możliwość podstawienia innego auta z tej samej klasy lub wyższej niż rezerwowane w tej samej cenie, w przypadku przyczyn losowych.
 6. Ubezpieczeniu AC nie podlegają:
 1. opony;
 2. felgi;
 3. kołpaki;
 4. akty wandalizmu;
 5. zaniedbanie pojazdu.

   

   XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest B2K Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Niepodległości 64/68/ lok. 39, 02-626 Warszawa, NIP 8371815829 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533054, NIP: 8371815829; REGON: 147451190, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@wypozyczamysamochody.pl
 3. Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych:

Cel

Podstawa prawna

zawarcie umowy, której przedmiotem jest ustalenie warunków wypożyczenia samochodu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą; Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (imię, nazwisko, adres, numery identyfikacyjne, adres e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego)

zawarcie umowy

za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie B2K Sp. z o.o. oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących lub narażających na straty;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczeń z płatnikiem, rozliczeń podatkowych, weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdem przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią,
w tym w szczególności badanie satysfakcji pacjentów, prowadzenie badań i analiz statystycznych (dostosowanie oferty i doskonalenie standardów świadczonych usług), ochrona obiektu i mienia, poprawa bezpieczeństwa na terenie wypożyczalni prowadzonej przez Administratora, umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Administratorowi lub jego podwykonawcom albo narażających ich na straty (monitoring wizyjny pomieszczeń oraz otoczenia), a także ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora lub jego podwykonawców

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

marketing usług świadczonych przez Administratora na podstawie Twojej zgody (adres e-mail)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 1. podmioty, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Administratorem w celu profesjonalnego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej Umowy;
 2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz prawne, umożliwiające realizację zobowiązań wynikających z Umowy oraz zarządzanie (dostawcy usług IT, usługi prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe etc.);
 3. podmioty upoważnione na podstawie, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
 4. organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 5. inne podmioty i organy upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
 2. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych skontaktuj się z Administratorem.
 4. Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 5. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 6. Dane pozyskane na podstawie Twojej zgody na komunikację w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 7. Dane pozyskane przy pomocy monitoringu wizyjnego będą przetwarzane maksymalnie 7 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
 • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 • usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO) – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Administrator dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

A. Zgoda na kierowanie komunikacji marketingowej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od B2K Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Niepodległości 64/68/ lok. 39, 02-626 Warszawa, NIP 8371815829 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533054, NIP: 8371815829; REGON: 147451190 informacji o treściach marketingowych oraz handlowych przy wykorzystaniu moich danych:

adres e-mail (wiadomości e-mail)

numer telefonu (sms, mms, połączenia przychodzące)

B. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych – z profilowaniem (w celu przedstawienia oferty adekwatnej do potrzeb klienta)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez B2K Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Niepodległości 64/68/ lok. 39, 02-626 Warszawa, NIP 8371815829 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533054, NIP: 8371815829; REGON: 147451190 w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia moich preferencji i przedstawienia mi adekwatnej oferty usług oferowanych przez ten podmiot przy wykorzystaniu moich danych:

adres e-mail (wiadomości e-mail)

numer telefonu (sms, mms, połączenia przychodzące)